STATUT FUNDACJI NIE WIERZĘ W BOCIANA

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja Nie wierzę w bociana, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Ewę Kostoń zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Samorzewską w dniu 29 stycznia 2020 w Gliwicach.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.
2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Fundacja może używać nazw skróconych: Fundacja NWWB lub Nie wierzę w bociana.
5. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


§ 3
1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.

Cele i sposoby ich realizacji
§ 4
1. Celem głównym Fundacji jest działanie na rzecz edukacji zdrowotnej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ludzkiej seksualności.

2.Cele Fundacji to propagowanie, inicjowanie i realizowanie działań na rzecz:

    a) Upowszechniania wiedzy na temat szeroko rozumianej seksualności człowieka oraz edukacji zdrowotnej.
    b) Promocji zdrowia ludzkiego oraz działań profilaktycznych.
    c) Profilaktyki przeciwuzależnieniowej – alkohol, narkotyki, Internet, seks, jedzenie, leki.
    d) Popularyzowania wiedzy medycznej i zdrowego sposobu życia.
    e) Kształtowania postaw świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
    f) Wsparcia, edukacji i poradnictwa dla ciężarnych i matek, w tym osób nieletnich.
    g) Wsparcia społeczeństwa w zakresie wychowania seksualnego.
    h) Promocji szeroko rozumianych postaw prozdrowotnych, w kontekście medycznym, psychicznym, psychologicznym i społecznym.
    i) Wspierania rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania, zarówno dzieci jak i rodziców.
    j) Edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
    k) Przeciwdziałania różnym patologiom oraz marginalizacji społecznej
    l) Świadomego wykorzystywania nowych mediów i nowych technologii.
    m) Przeciwdziałania przemocy i udzielania wsparcia ofiarom.
    n) Przeciwdziałania przekazom w przestrzeni publicznej, szczególnie w kulturze masowej i reklamie, które godzą w dobre obyczaje, rodzinę i godność człowieka, a które są szczególnie szkodliwe dla dzieci i młodzieży.
    o) Profilaktyki ucieczek i zaginięć dzieci i młodzieży.
    p) Rozwijania postaw tolerancji i równości. Przeciwdziałania dyskryminacji.
    q) Upowszechniania wolności i praw człowieka, w tym praw dziecka.
    r) Ochrony godności i integralności dziecka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji,
przemocy, wykorzystywania, nadużyć i zaniedbań wobec dziecka.
    s) Wspierania prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży.
    t) Edukacji w zakresie nauk humanistycznych (w tym edukacji filozoficznej), nauk ścisłych, społeczno-ekonomicznych na każdym etapie kształcenia.
    u) Prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju i życia człowieka.
    v) Ochrony środowiska oraz promocji idei odpowiedzialności ekologicznej.
    w) Upowszechniania sport i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
    x) Integracji kultury fizycznej z innymi dziedzinami życia społecznego.
    y) Zwiększenia świadomości na temat wartości i potencjału aktywności fizycznej.
    z) Współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego i promowania aktywności społecznej.

§ 5
Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym celami statutowymi.

§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną i odpłatna, w zakres których wchodzą:
    a) Organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, praktyk, kursów i innych form edukacyjnych poświęconych celom Fundacji, w tym również z użyciem nowoczesnych technologii.
    b) Organizacja i przeprowadzenie akcji, happeningów, zgromadzeń propagujących idee Fundacji.
    c) Tworzenie jednostek edukacyjnych i punktów konsultacyjnych.
    d) Prowadzenie doradztwa i poradnictwa drogą elektroniczną oraz bezpośrednią.
    e) Prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej, badawczej oraz wydawniczej w zakresie idei Fundacji.
    f) Współpraca z mediami w celu promocji idei Fundacji i dobrych postaw społecznych.
    g) Współpraca ze środowiskiem naukowym, wspieranie działalności oświatowej i naukowej w zakresie obejmującym cele Fundacji.
    h) Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi na różnym szczeblu kształcenia.
    i) Kreowanie prawidłowych i pozytywnych postaw wobec zdrowia (w tym zdrowia seksualnego) i seksualności.
    j) Promowanie powszechnej, dostępnej edukacji seksualnej opartej o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej.
    k) Działanie na rzecz podwyższenia świadomości zdrowotnej i seksualnej społeczeństwa.
    l) Tworzenie i realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych na rzecz edukacji seksualnej, w tym profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, HIV/AIDS i chorób nowotworowych.
    m) Tworzenie nowoczesnych aplikacji.
    n) Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań i talentów.
    o) Inicjowanie programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
    p) Organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży, połączonego z realizacją programów edukacyjnych, sportowych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, integracyjnych.
    q) Zapobieganie patologiom społecznym: uzależnieniom, agresji i przestępczości poprzez prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.
    r) Poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku i wsparcie w procesie usamodzielniania wychowanków i byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich.
    s) Współpraca z organizacjami społecznymi i państwowymi, organizacjami samorządowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie obejmującym cele Fundacji. Współpracę z zagranicznymi organizacjami państwowymi, samorządowymi, a zwłaszcza organizacjami działającymi w sektorze non–profit w zakresie obejmującym cele Fundacji.
    t) Występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej.
    u) Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności oraz wynikające z zadań zleconych przez władze statutowe.

Majątek Fundacji
§ 7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500 zł (pięćset złotych) a także
inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 8
2.Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
    a) Darowizn, spadków, zapisów,
    b) Dotacji i subwencji osób prawnych,
    c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
    d) Dochodów z majątku Fundacji,
    e) Dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
    f) Pożyczek,
    g) Odsetek bankowych.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 9
1. Zabrania się:
    a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów, lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
    b) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
    c) Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
    d) Zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub  pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji
§ 10
1. Organem zarządzającym w Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd składa się z 2 Członków, w tym Prezesa, wybieranego i odwoływanego przez Fundatora w każdym czasie.
3. Pierwszy Zarząd wybiera Fundator.
4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
5. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwały większością głosów w obecności, co najmniej połowy Członków Zarządu.

Zarząd Fundacji
§ 11
1. Skład Zarządu zawsze powołuje Fundator.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób.
3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który kieruje jego pracami.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na rok.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
    a) Złożenia pisemnej rezygnacji,
    b) Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    c) Śmierci członka Zarządu.
7. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy obecności połowy składu zarządu. Uchwały wymagają formy pisemnej.
8. Fundator może ustalić, że Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie i określić jego wysokość. W przypadku braku takiego postanowienia przyjmuje się, że Członek Zarządu pełni swą funkcję bez wynagrodzenia.
9. Regulamin Zarządu, określający funkcję i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.

§ 12.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą:
    a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
    b) Realizacją celów statutowych.
    c) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
    d) Przygotowywanie planów pracy Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji.
    e) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
    f) Zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Fundacji i jej działalności, o ile w niniejszym Statucie bądź przepisach prawa nie zostały zastrzeżone na rzecz Fundatora.

Sposób reprezentacji
§ 13
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach niemajątkowych, jak i majątkowych upoważnieni są Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.
2. Zarząd może ustanowić i odwołać pełnomocników działających w granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

Kompetencje Fundatora
§ 14
1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
2. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
3. Podejmowanie uchwał o połączeniu i likwidacji fundacji.
Postanowienia końcowe
§ 15
1. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Fundatora.
2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje w drodze uchwały Fundator.

§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje Fundator. Decyzja o likwidacji określa, że środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz organizacji działającej na terenie Polski o zbliżonych celach statutowych.
§ 18
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
§ 19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.
2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.